More titles to consider

Shopping Cart

You're getting the VIP treatment!

With the purchase of Kobo VIP Membership, you're getting 10% off and 2x Kobo Super Points on eligible items.

itemsitem
See your RECOMMENDATIONS

Synopsis

पाक􏰆न्सन्स आजारा करीता अलीकडचा पूवार्नुमान ध􏰋ादायक आह,े बरोबर असल्यास, संख्येनुसार आपण जग􏰉ापी साथीकडे वळतो आहे असे वाटते. जगातील सवार्त जास्त लोकसंख्येच्या रा􏰌ांमध्य,े पाक􏰆न्सन्सला बळी पडणाऱ्याचं ी संख्या ही २०३० साला पय􏰍त जवळपास दप्ु पट होऊन ती ३० दशलक्षा पय􏰍त पोहोचले . ही वाढती संख्या िव􏰎ास बसण्याजोगी नसली तरी ती खरी असून त्यात सतत वयोवृ􏰊ांची वाढ होते आह.े वय हे पा􏰀कन्सन्सच्या िवकासात न टाळता येणारा आिण नाकारता
न येणारा धोकादायक घटक आह.े आयुमर्यार्दा जशी वाढत जाते, तशी िपडीताचं ी संख्यासु􏰊ा वाढत
जाते. दसु रा िवचार केला तर, समजा 􏰂त्येकाचे आयष्ु य हे १०० असेल,तर आपल्याला पा􏰀कन्सन्स िवरु􏰊 लढा 􏰄ावाच लागले , आिण मग ते एक िव􏰎􏰉ापक संकट बनेल. रा􏰌ीय पाक􏰆न्सन्स फ़ाऊंडेशनकिरताजगभररा􏰌ीयवै􏰄कीयिनदश􏰏कम्हणून􏰂वासकरताना,मी१०हजारपाक􏰆न्सन्स िपडीतांना, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना, आिण िम􏰐ांना भेटलो. त्यांच्या मनामधील सगळ्या सामान्य 􏰂􏰑ांपैकी 􏰂मुख 􏰂􏰑 "मी माझे आयष्ुय आिण माझ्या सभोवतालचे जीवन उत्कृ􏰒 बनिवण्याकिरता काय करावे?" मी हे पुस्तक जगभरातील पाक􏰆न्सन्स रुग्ण आिण कुटुंिबयांच्या याच 􏰂􏰑ांचीउ􏰅रंदण्ेयाकिरतािलहीलेआह.ेआमचेसहकारीआिणिम􏰐पिरवाराच्यािहमतीनेआम्हीया पुस्तकाचा शक्य तेव􏰓ा भाषांमध्ये अनुवाद केला आह,े ज्यामुळे या रहस्यांब􏰔ल सगळ्यानं ा समजू शके ल, आिण मग ते पा􏰀कन्सन्स सह आशेने आिण आनदं ाने आपले आयुष्य घालवू शकतील.
10 Secrets to a Happier Life with Parkinson’s disease हे मूळ पुस्तक इं􏰕जी भाषेत िलिहले गेले. जसा त्याचा अनुवाद वेगवेगळ्या भाषांमध्ये होऊ लागला, तसे लक्षात आले की

You can read this item using any of the following Kobo apps and devices:

  • DESKTOP
  • eREADERS
  • TABLETS
  • IOS
  • ANDROID
  • WINDOWS