More titles to consider

Shopping Cart

You're getting the VIP treatment!

With the purchase of Kobo VIP Membership, you're getting 10% off and 2x Kobo Super Points on eligible items.

itemsitem
See your RECOMMENDATIONS

Synopsis

??

Java jest dzi? j?zykiem, który programi?ci wybieraj? najcz??ciej, gdy maj? przed sob? skomplikowany projekt, wymagaj?cy najwy?szej wydajno?ci, jako?ci, bezpiecze?stwa oraz integracji z innymi systemami. Rozwijany od blisko dwudziestolecia, j?zyk ten doczeka? si? wersji oznaczonej numerem 8. Ta edycja zosta?a wzbogacona o wiele nowo?ci, m.in. o d?ugo oczekiwane wyra?enia lambda. Je?eli szukasz por?cznej ksi??ki, do której mo?esz si?gn?? w przypadku w?tpliwo?ci, to trafi?e? na doskona?? pozycj?!

Ta publikacja nale?y do popularnej serii „Leksykon kieszonkowy” i mo?esz mie? j? zawsze przy sobie. W ?rodku znajdziesz konwencje nazw oraz podstawowe elementy j?zyka. W kolejnych rozdzia?ach zdob?dziesz wiedz? na temat typów prostych oraz programowania zorientowanego obiektowo. Ponadto zawarto tu przyst?pne omówienie wyra?e? lambda, wspó?bie?no?ci oraz zasad dost?pu do plików i sieci. Java posiada rozbudowany mechanizm obs?ugi sytuacji wyj?tkowych, który równie? zosta? omówiony w tym podr?czniku. Ksi??ka ta jest obowi?zkow? pozycj? na pó?ce ka?dego programisty j?zyka Javy — je?li chce on mie? zawsze pod r?k? wiarygodne ?ród?o informacji na temat tego j?zyka.

Dzi?ki tej ksi??ce:
- poznasz elementy i sk?adni? j?zyka Java
- zrozumiesz zasad? dzia?ania wyra?e? lambda
- wykorzystasz nowe metody dost?pu do plików
- zaznajomisz si? z nowo?ciami w Javie 8
- b?dziesz mie? zawsze pod r?k? solidne ?ród?o wiedzy

Twój przewodnik po j?zyku Java!

You can read this item using any of the following Kobo apps and devices:

  • DESKTOP
  • eREADERS
  • TABLETS
  • IOS
  • ANDROID
  • WINDOWS