A Rakuten Company

More titles to consider

Shopping Cart

itemsitem

Synopsis

Poznaj zaawansowane techniki i nieznane mo?liwo?ci MySQL!

 • Jak za pomoc? MySQL budowa? szybkie i niezawodne systemy?
 • Jak przeprowadza? testy wydajno?ci?
 • Jak optymalizowa? zaawansowane funkcje zapyta??

MySQL jest ci?gle udoskonalanym i rozbudowywanym oprogramowaniem. Stale zwi?ksza si? tak?e liczba jego u?ytkowników, w?ród których nie brak wielkich korporacji. Wynika to z niezawodno?ci i ogromnej, wci?? rosn?cej wydajno?ci tego systemu zarz?dzania. MySQL sprawdza si? tak?e w bardzo wymagaj?cych ?rodowiskach, na przyk?ad aplikacjach sieciowych, ze wzgl?du na du?? elastyczno?? i mo?liwo?ci, takie jak zdolno?? wczytywania silników magazynu danych jako rozszerze? w trakcie dzia?ania bazy.

Ksi??ka "Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II" szczegó?owo prezentuje zaawansowane techniki, dzi?ki którym mo?na w pe?ni wykorzysta? ca?y potencja?, drzemi?cy w MySQL. Omówiono w niej praktyczne, bezpieczne i pozwalaj?ce na osi?gni?cie du?ej wydajno?ci sposoby skalowania aplikacji. Z tego przewodnika dowiesz si?, w jaki sposób projektowa? schematy, indeksy i zapytania. Poznasz tak?e zaawansowane funkcje MySQL, pozwalaj?ce na uzyskanie maksymalnej wydajno?ci. Nauczysz si? tak dostraja? serwer MySQL, system operacyjny oraz osprz?t komputerowy, aby wykorzystywa? pe?ni? ich mo?liwo?ci.

 • Architektura MySQL
 • Testy wydajno?ci i profilowanie
 • Optymalizacja schematu i indeksowanie
 • Optymalizacja wydajno?ci zapyta?
 • Przechowywanie kodu
 • Umieszczanie komentarzy w kodzie sk?adowym
 • Konfiguracja serwera
 • Dostrajanie i optymalizacja wyszukiwania pe?notekstowego
 • Skalowalno?? i wysoka dost?pno??
 • Wydajno?? aplikacji
 • Kopia zapasowa i odzyskiwanie
 • Interfejs SQL dla polece? spreparowanych
 • Bezpiecze?stwo

Twórz doskonale dostrojone aplikacje MySQL

You can read this item using any of the following Kobo apps and devices:

 • DESKTOP
 • eREADERS
 • TABLETS
 • IOS
 • ANDROID
 • WINDOWS