More titles to consider

Shopping Cart

itemsitem

Synopsis

Zebranie i opracowanie wymaga? dotycz?cych tworzonego oprogramowania to jeden z fundamentów udanego projektu. Znajomo?? zakresu prac jest kluczow? informacj? dla wszystkich osób prowadz?cych projekt oraz bezcennym ?ród?em wiedzy dla deweloperów tworz?cych kod. Brzmi prosto, ale wcale tak nie jest! Identyfikacja interesariuszy, dokumentacja wymaga?, okre?lanie ich warto?ci biznesowej — to tylko niektóre z wyzwa? stoj?cych przed analitykami i ich zespo?ami!

Si?gnij po t? ksi??k?, by unikn?? typowych problemów i pu?apek. W kolejnych rozdzia?ach znajdziesz kluczowe informacje na temat wymaga? dotycz?cych oprogramowania, roli analityka biznesowego oraz dobrych praktyk w in?ynierii wymaga?. Cz??? II tej ksi??ki zosta?a po?wi?cona opracowywaniu wymaga?. Dowiedz si?, jak okre?la? wymagania biznesowe, rozmawia? z u?ytkownikami oraz dokumentowa? i walidowa? wymagania. W prawdziwym ?wiecie spotkasz si? z ró?nymi typami projektów. W zale?no?ci od ich charakteru trzeba b?dzie na bie??co dostosowywa? poznane techniki. Projekty zwinne, projekty systemów wbudowanych, automatyzacja procesów biznesowych to tylko cz??? z omawianych obszarów. Ksi??ka ta jest klasycznym podr?cznikiem, obowi?zkow? lektur? ka?dego analityka oraz osób odpowiedzialnych za wymagania.

Dzi?ki tej ksi??ce:

- nauczysz si? identyfikowa? interesariuszy oraz rozmawia? z klientami
- poznasz dobre praktyki w in?ynierii wymaga?
- zrozumiesz zadania analityka biznesowego
- ograniczysz ryzyko dzi?ki prototypowaniu
- poznasz projekty ró?nego typu
- zrozumiesz proces zarz?dzania wymaganiami

Lektura obowi?zkowa ka?dego analityka i osób odpowiedzialnych za wymagania!

You can read this item using any of the following Kobo apps and devices:

  • DESKTOP
  • eREADERS
  • IOS
  • ANDROID
  • TABLETS
  • WINDOWS