More titles to consider

Shopping Cart

You're getting the VIP treatment!

With the purchase of Kobo VIP Membership, you're getting 10% off and 2x Kobo Super Points on eligible items.

Item(s) unavailable for purchase
Please review your cart. You can remove the unavailable item(s) now or we'll automatically remove it at Checkout.
itemsitem
See your RECOMMENDATIONS

Synopsis

Profesjonalne programowanie na mistrzowskim poziomie

 • Jak wykrywa? b??dy, których Perl nie raportuje?
 • Jak pisa? programy jako modu?y?
 • Jak ?ledzi? dzia?anie programu za pomoc? Log4perl?

Perl jest j?zykiem o szerokim zastosowaniu, mo?na go skompilowa? na prawie wszystkich architekturach i systemach operacyjnych. Wszechstronno?? Perla pozwala na programowanie w ró?nych modelach: proceduralnym, funkcyjnym czy obiektowym. Jest doskona?ym narz?dziem do analizy plików tekstowych oraz tworzenia raportów, aplikacji, modu?ów i programów. Umo?liwia powi?zanie systemów i struktur danych, których wspó?praca nie by?a przewidywana w momencie projektowania. Twórcy Perla twierdz?, ?e j?zyk ten sprawia, i? rzeczy ?atwe pozostaj? ?atwymi, a trudne staj? si? mo?liwe do wykonania.

"Perl. Mistrzostwo w programowaniu" to wyj?tkowa ksi??ka pomagaj?ca w samodzielnej nauce, przeznaczona dla programistów, którzy u?ywali ju? Perla i znaj? jego podstawy. Pod??aj?c za radami z tego przewodnika, nauczysz si? definiowa? procedury i odwraca? zwyk?y model programowania proceduralnego. B?dziesz wiedzia?, jak zapisywa? dane, aby wykorzysta? je w innym programie, a tak?e jak poprawia? kod bez modyfikowania pierwotnego kodu ?ród?owego. Dowiesz si? tak?e, jak u?ywa? operacji na bitach oraz wektorów bitowych do efektywnego przechowywania danych. Czytaj?c "Perl. Mistrzostwo w programowaniu", zmierzasz prost? drog? do mistrzostwa.

 • Tworzenie i zast?powanie nazwanych procedur
 • Modyfikowanie i rozszerzanie modu?ów
 • Konfigurowanie programów Perla
 • Rejestrowanie b??dów i innych informacji
 • Utrwalanie danych
 • Praca z formatem Pod
 • Tworzenie podklas modu?u Pod::Simple
 • Operatory bitowe
 • Przechowywanie ?a?cuchów bitowych
 • Testowanie programu

Do??cz do klasy mistrzów -- twórz profesjonalne programy w Perlu!

Ratings and Reviews

Overall rating

No ratings yet
(0)
5 Stars 4 Stars 3 Stars 2 Stars 1 Stars
0 0 0 0 0

Be the first to rate and review this book!

You've already shared your review for this item. Thanks!

We are currently reviewing your submission. Thanks!

(0)

You can read this item using any of the following Kobo apps and devices:

 • DESKTOP
 • eREADERS
 • TABLETS
 • IOS
 • ANDROID
 • WINDOWS