More titles to consider

Shopping Cart

You're getting the VIP treatment!

With the purchase of Kobo VIP Membership, you're getting 10% off and 2x Kobo Super Points on eligible items.

Item(s) unavailable for purchase
Please review your cart. You can remove the unavailable item(s) now or we'll automatically remove it at Checkout.
itemsitem
See your RECOMMENDATIONS

Synopsis

Gotowe rozwi?zania i przyk?ady aplikacji dla urz?dze? iPhone, iPad i iPod touch

Szeroki wachlarz urz?dze? mobilnych Apple sprawia, ?e ?atwo jest dzi?ki nim dotrze? do wielkiej liczby u?ytkowników. Z drugiej strony stawia jednak przed programistami nowe wyzwania - ró?ne rozdzielczo?ci ekranu i ró?ne wyposa?enie urz?dze? to tylko niektóre z nich. Jak sobie poradzi? z codziennymi problemami w trakcie tworzenia aplikacji dla iOS-a?

Je?eli znasz iOS SDK, dzi?ki tej ksi??ce nauczysz si? stosowa? setki technik z zakresu tworzenia oprogramowania na platformie iOS oraz pokonasz wiele uci??liwych problemów, które pojawiaj? si? podczas tworzenia aplikacji dla urz?dze? iPhone, iPad i iPod touch. Dowiesz si?, jak zaimplementowa? procedur? rozpoznawania gestów, odtwarzania plików audio i wideo oraz wybierania konkretnych kontaktów i grup z ksi??ki adresowej. Ponadto znajdziesz gotowe do wdro?enia przyk?ady, korzystaj?ce z wielow?tkowo?ci, geolokalizacji i aparatu fotograficznego. Ksi??ka ta jest idealn? pozycj? dla wszystkich osób tworz?cych oprogramowanie dla platformy iOS. Zawarte w niej przyk?ady zaoszcz?dz? Ci mnóstwo czasu. Ta inwestycja si? op?aca!

 • U?ywanie ró?nych podej?? podczas tworzenia interfejsu u?ytkownika
 • Tworzenie aplikacji wykorzystuj?cych informacje o bie??cym po?o?eniu urz?dzenia iOS
 • Implementacje procedur rozpoznawania gestów
 • Odtwarzanie plików audio i wideo oraz uzyskiwanie dost?pu do biblioteki wbudowanej aplikacji Muzyka
 • Pobieranie poszczególnych kontaktów i grup kontaktów z ksi??ki adresowej
 • Okre?lanie dost?pno?ci kamery w urz?dzeniu iOS oraz uzyskiwanie dost?pu do biblioteki wbudowanej aplikacji Zdj?cia
 • Tworzenie aplikacji wykorzystuj?cych mo?liwo?? wielozadaniowo?ci systemu iOS
 • Stosowanie i obs?uga trwa?ego magazynu danych w aplikacjach
 • U?ywanie struktury Event Kit do zarz?dzania kalendarzami i wydarzeniami
 • Wykorzystanie mo?liwo?ci oferowanych przez struktur? Core Graphics
 • Uzyskiwanie dost?pu do informacji pochodz?cych z przy?pieszeniomierza i ?yroskopu
 • Wykorzystanie mo?liwo?ci oferowanych przez us?ug? iCloud

Zaoszcz?d? czasu dzi?ki pomocnym przyk?adom!

Ratings and Reviews

Overall rating

No ratings yet
(0)
5 Stars 4 Stars 3 Stars 2 Stars 1 Stars
0 0 0 0 0

Be the first to rate and review this book!

You've already shared your review for this item. Thanks!

We are currently reviewing your submission. Thanks!

(0)

You can read this item using any of the following Kobo apps and devices:

 • DESKTOP
 • eREADERS
 • TABLETS
 • IOS
 • ANDROID
 • WINDOWS