More titles to consider

Shopping Cart

You're getting the VIP treatment!

With the purchase of Kobo VIP Membership, you're getting 10% off and 2x Kobo Super Points on eligible items.

Item(s) unavailable for purchase
Please review your cart. You can remove the unavailable item(s) now or we'll automatically remove it at Checkout.
itemsitem
See your RECOMMENDATIONS

Synopsis

Els capbreus medievals, els arxius patrimonials, el Registre d’Hipoteques  i el Registre de la Propietat són fonts importants per a l’estudi de les formes, les condicions i les estructures de la propietat de la terra en les diverses èpoques que van ser vigents. El seu estudi pot ajudar a comprendre les característiques d’una societat en qualsevol època històrica. Però, per fer més comprensible l’objectiu principal d’aquest llibre, és necessari remarcar encara un altre aspecte comú a aquestes fonts. Per a ser vives, és a dir, útils, havien de recollir i recullen informació contemporània sobre l’estat, els moviments, els canvis i la qualitat dels drets de propietat. Per tant, es tracta de fonts que no només constitueixen importants bancs d’informació històrica, és a dir, que no només proporcionen dades històriques objectives útils a l’historiador sobre un tema important, sinó que constitueixen en si mateixes sistemes històrics d’informació, sovint complexos, sovint parcials, sempre condicionats pel marc jurídic, però també pel dia a dia de les relacions socials.Los capbreus medievales, los archivos patrimoniales, el Registro de Hipotecas y el Registro de la Propiedad son fuentes importantes para el estudio de las formas, las condiciones y las estructuras de la propiedad de la tierra en las diversas épocas que fueron vigentes. Su estudio puede ayudar a comprender las características de una sociedad en cualquier época histórica. Pero, para hacer más comprensible el objetivo principal de este libro, es necesario destacar todavía otro aspecto común a estas fuentes. Para ser vivas, es decir, útiles, debían recoger y recogen información contemporánea sobre el estado, los movimientos, los cambios y la calidad de los derechos de propiedad. Por tanto, se trata de fuentes que no sólo constituyen importantes bancos de información histórica, es decir, que no sólo proporcionan datos históricas objetivas útiles al historiador sobre un tema importante, sino que constituyen en sí mismas sistemas históricos de información, menudo complejos, a menudo parciales, siempre condicionados por el marco jurídico, pero también por el día a día de las relaciones sociales.The medieval capbreus, property files, the Registry of Mortgages and the Land Registry are important sources for the study of shapes, conditions and structures of land ownership in the various eras that were in force. Their study can help understand the characteristics of a society in any historical era. But to make more comprehensible the main objective of this book, it is necessary to highlight yet another aspect to these sources. To be alive, that is useful, they should collect and gather information about the contemporary state, movements, changes and quality of property rights. Therefore, these sources are not only important historical databases, which means that not only provide objective historical data useful to the historian on an important issue, but are in themselves historical systems of information, often complex and Often biased, always influenced by the legal framework, but also for everyday social relations.

Ratings and Reviews

Overall rating

No ratings yet
(0)
5 Stars 4 Stars 3 Stars 2 Stars 1 Stars
0 0 0 0 0

Be the first to rate and review this book!

You've already shared your review for this item. Thanks!

We are currently reviewing your submission. Thanks!

(0)

You can read this item using any of the following Kobo apps and devices:

  • DESKTOP
  • eREADERS
  • TABLETS
  • IOS
  • ANDROID
  • BLACKBERRY
  • WINDOWS